Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

OC dla MSP

PZU odpowiada za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem będące następstwem: czynu niedozwolonego (OC delikt), niewykonania lub  nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

Copyright © 2013Wykonanie Infosun